Algemene Voorwaarden – STRAVADA.COM
Gratis verzending voor NL & BE

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden STRAVADA.COM 

 

 Artikel 1 – Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

 STRAVADA.COM

E-mailadres: support@stravada.com

KvK-nummer: 77491386

Btw-identificatienummer: NL003199420B34

Overstehofweg 12

6372VG Landgraaf

(Geen bezoekadres)

 

Artikel 3 – Dienstverlening 

 

Stravada is een dropshipping onderneming. Dit houdt in dat het via de website van Stravada mogelijk is om producten te kopen bij derden, die al dan niet gevestigd zijn in de Europese Unie. Het plaatsen van een bestelling via de website van Stravada houdt in dat de Koper aan Stravada de opdracht (en machtiging) verstrekt om als bemiddelaar namens en voor rekening van Koper het product te bestellen bij de leverancier van het betreffende product (“Leverancier”). De Leverancier zal het product rechtstreeks naar Koper verzenden.

Indien de Leverancier gevestigd is buiten Nederland wordt het product op naam van Koper ingevoerd. Eventuele bijkomende kosten, zoals invoer-btw en (douane)inklaringskoten komen voor rekening van Koper. Overigens zijn er (ten tijde van het opstellen van deze Algemene Voorwaarden) geen invoer-btw of inklaringskosten van toepassing bij zendingen uit een niet-EU land naar Nederland met een waarde van niet meer dan 22,- euro (exclusief verzendkosten).

De Koper die Consument is kan zich voor de uitoefening van alle wettelijke rechten die hij tegenover de Leverancier heeft, wenden tot Stravada, mits in overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

Betaling van het aangekochte product verloopt via Stravada, die namens Koper zorgt voor betaling aan de Leverancier. De door Koper verschuldigde prijs is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan door Stravada aan de leverancier betaalde prijs. Een verschil tussen deze bedragen wordt alsdan beschouwd als vergoeding voor de door Stravada geleverde bemiddelingsdienst.

 

Artikel 4 – Toepassenlijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stravada, bestellingen van een Koper bij Stravada en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand met een Koper (daaronder ook te verstaan: aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten). De toepasselijkheid van eventuele algemene of (inkoop)voorwaarden van wederpartijen van Stravada wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten met een Consument, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld of langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat de Consument deze op een eenvoudige manier kan opslaan op zijn computer of een andere duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert

 

Artikel 5 – Het aanbod

Ieder aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur, namelijk ofwel de duur waarop het aanbod op de website van Stravada wordt gedaan, dan wel tot het moment dat de betreffende producten niet langer voorradig zijn (“op is op”). Indien het aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. Stravada is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen met Stravada zal deze de overeenkomst per e-mail bevestigen.

Levertijden op de website van Stravada zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Stravada is niet gehouden aan een aanbod indien de Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

Alle afbeeldingen en specificaties en overige gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen bij onjuistheid en/of afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst (tenzij het om zodanig wezenlijke afwijkingen van de essentiële productkenmerken gaat dat feitelijk sprake is van een ander product dan wat de Koper bestelde).

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Stravada kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 6 – Prijs

LET OP: omdat Stravada een “bemiddelaar” is zoals vermeld in artikel 3, zijn de in het aanbod vermelde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor consumenten wordt derhalve een prijs exclusief btw, belastingen en kosten van verzending getoond.

Koper is zelf verantwoordelijk voor de invoer en het afdragen van de BTW en de eventuele invoerrechten van de door Koper gekochte producten. Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Stravada niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Koper niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend. Indien Koper invoerrechten dient te betalen komen deze kosten geheel voor rekening en risico van Koper. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.

De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst, afscheep of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Stravada niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Stravada niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 7 –Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stravada onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Stravada is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stravada passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Stravada daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Stravada kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Stravada op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Stravada zal bij het product of dienst aan een Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stravada aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stravada worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stravada zijn verstrekt, heeft Stravada het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Stravada is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Stravada is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stravada bekend was.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de Koper die Consument is, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Stravada bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Stravada retourneren, conform de door Stravada verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Stravada. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan Stravada heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Stravada dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Stravada dan wel de Leverancier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 10 – Uitsluiting Herroepingsrecht

 

De volgende producten zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht:

 

 1. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 2. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 4. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Stravada geen invloed heeft;
 5. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Koper de verzegeling heeft verbroken;
 6. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. producten die zijn vervaardigd op verzoek van Koper, conform specificaties van Koper;
 8. verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 

Stravada staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Stravada wijst er op dat op bepaalde producten, waaronder uiterlijke verzorgingsproducten, een beperkte houdbaarheidsdatum rust, welke te allen tijde op het betreffende product staat vermeld. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de producent gegarandeerd kan worden.

Een door Stravada, de Leverancier, een fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Stravada kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Stravada schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van Stravada komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Stravada is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor enige individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

Bij een beroep op garantie zal Stravada, naar eigen keuze, zorgen voor vervanging of herstel. In geval van vervanging, verbindt Koper zich de vervangen zaak aan Stravada te retourneren.

De garantie geldt niet indien:

De Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Stravada en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Stravada zal bestellingen van producten afhandelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Stravada kenbaar heeft gemaakt.

Stravada zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle levertermijnen zijn echter indicatief, voor levering van producten die afkomstig zijn van buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen dan via de website opgegeven. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van de Leverancier. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Koper nimmer rechten ontlenen. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper die Consument is, heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden ten aanzien van de niet of niet binnen redelijke termijn leverbare producten. Stravada is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Stravada is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel zal Stravada het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Stravada zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Stravada.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Stravada tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan Stravada bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 13 – Betaling

 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan direct na het plaatsen van de bestelling (c.q. het aangaan van de overeenkomst).

De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stravada te melden.

Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Stravada is gewezen op de te late betaling en Stravada de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stravada gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Stravada kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 14 – Klachten

Bij klachten dient een Koper zich allereerst te wenden tot Stravada. Een klacht schort de verplichtingen van Stravada niet op, tenzij Stravada schriftelijk anders aangeeft.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bi Stravada j, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Stravada ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stravada binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De Koper dient Stravada in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Stravada, zal Stravada naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een consument kan zich voor klachten ook wenden tot een geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Stravada en de Koper waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Koper woonachtig is in het buitenland. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Stravada en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Gratis verzending in NL & BE
24/7 Klantenservice
SSL Beveiligd betalen
Niet goed? Geld terug garantie